INTERIA.PL
Zarejestruj się i graj za darmo!


Firma K2M Doradztwo Inwestycyjne z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sokola 6/29 kod 93-519 Polska, zwana w dalszej części BW Team wymaga od każdego użytkownika zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz Warunków Umowy (w skrócie ROWU).

UWAGA! Wszelkie zmiany w regulaminie w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Wyłączenia związane z serwerami ALFA:

Informacja o tym iż serwer jest dostępny w wersji ALFA umieszczona będzie w jego nazwie w panelu logowania.

Wszelkie dane na serwerach ALFA są zamieszczone dla celów testowych i mogą być usunięte w dowolnym momencie bez zgody użytkownika.

W związku z TESTOWYM charakterem serwerów ALFA użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za działanie bądź nie działanie ww. serwerów.

W związku z TESTOWYM charakterem serwerów ALFA użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za utracone dane.

Wszystkie wyłączenia dotyczące serwerów BETA odnoszą się także do serwerów ALFA.

Wyłączenia związane z serwerami BETA:

Informacja o tym iż serwer jest dostępny w wersji BETA umieszczona będzie w jego nazwie w panelu logowania.

Wszelkie zmiany w Zasadach Gry na serwerach BETA są traktowane jako zmiany mające na celu naprawienie błędu gry lub jej nieprawidłowego działania, administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowej zmiany bez wcześniejszego poinformowania użytkowników. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: parametrów przedmiotów, budynków oraz innych wymagań gry.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnego parametru konta w dowolnym momencie, jak również do usunięcia dowolnego lub wszystkich kont bez żadnego uprzedzenia i bez podania przyczyny.

W przypadku serwerów BETA §4 pkt. VIIIa, VIIIb ROWU NIE obowiązują.

Definicje:

Administracja - osoba lub grupa osób upoważniona przez właściciela serwisu do podejmowania działań, w szczególności do zarządzania serwisem, w imieniu właściciela.

Administrator - osoba posiadająca uprawnienia do wglądu oraz edycji logów oraz bazy danych.

Operator - szczególna forma Administratora. Operator może posiadać wszystkie lub część uprawnień Administratora.

Serwis - gra "Time Edge: Czas Wojny" wraz z powiązanymi aplikacjami np. forum, samouczek (TEPedia).

Time Edge: Czas Wojny - tam gdzie kontekst nie stanowi inaczej odnosi się do całości serwisu.

§1 Ogólne warunki użytkowania

I. Uczestnictwo w grze Time Edge: Czas Wojny oraz korzystanie z portalu wymaga zaakceptowania ROWU.

II. Gra Time Edge: Czas Wojny jest bezpłatną grą dostępną za pośrednictwem sieci Internet. BW Team nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane, trudności z dostępem do gry, błędy programowe i inne czynniki wpływające na przebieg i jakość gry.

III. Twórcy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania udostępniania gry w dowolnym momencie.

W szczególności podstawą do podjęcia ww. decyzji mogą być:

 • brak możliwości technicznych dalszego prowadzenia serwisu,
 • brak środków finansowych na dalsze prowadzenie serwisu,
 • brak kont premium na serwerze,
 • inne czynniki zewnętrzne, niezależne od BW Team uniemożliwiające dalsze prowadzenie serwisu, w tym przepisy prawa.

IV. Wszelkie przedmioty, postacie oraz inne dane zawarte w grze mają postać wirtualną i są wyłączną własnością BW Team. Dane te nie mogą podlegać odsprzedaży lub roszczeniom ze strony osób trzecich. Użytkownik nie nabiera do nich żadnych praw i nie może w związku z tym dochodzić żadnych roszczeń.

§2 Rejestracja

I. Rejestracja użytkownika. Aplikacja.

Użytkownikiem serwisu Time Edge: Czas Wojny można zostać poprzez rejestrację na Time Edge: Czas Wojny lub na forum Time Edge: Czas Wojny.

Użytkownikiem serwisu Time Edge: Czas Wojny może zostać każdy.

Administrator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia aplikacji użytkownika w przypadku, gdy:

 • osoba ta została wcześniej wykluczona z serwisu Time Edge: Czas Wojny za naruszenie ROWU,
 • aplikacja w jakikolwiek sposób narusza ROWU lub
 • BW Team nie posiada możliwości technicznych na przyjęcie danej aplikacji, związanych z wydajnością lub ograniczeniami sprzętu bądź oprogramowania używanego przez BW Team.

II. Wyrejestrowanie przez użytkownika.

Przerwanie użytkowania może nastąpić w dowolnym momencie poprzez skasowanie postaci przez użytkownika. Jednocześnie w celu ochrony danych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem oraz nadużyciami ze strony osób trzecich, BW Team zastrzega sobie prawo do zastosowania okresu ochronnego, w którym można anulować decyzję o wyrejestrowaniu. Okres ten będzie nie dłuższy niż 3 dni, a w przypadku graczy korzystających z opcji urlop nie dłuższy niż 3 dni od momentu wygaśnięcia opcji urlop.

W przypadku kont premium okres ochronny jest nie krótszy niż pozostały czas usługi PREMIUM oraz nie dłuższy niż pozostały czas usługi PREMIUM plus 3 dni, a w przypadku graczy PREMIUM korzystających z opcji urlop nie dłuższy niż 3 dni od momentu wygaśnięcia opcji urlop, jednak nie mniej niż pozostały czas usługi PREMIUM zwiększony o 3 dni.

BW Team zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu, w przypadku wystąpienia kłopotów technicznych. Jednocześnie konto zostanie skasowane w najbliższym możliwym do realizacji terminie.

III. Wyrejestrowanie przez administratora.

Użytkownik ma przywilej uczestnictwa w serwisie Time Edge: Czas Wojny ograniczony dobrą wiarą oraz możliwościami technicznymi BW Team. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania (czasowego lub trwałego) oraz wyrejestrowania użytkownika bez jego wiedzy ani bez wcześniejszego powiadomienia, w każdej sytuacji, a w szczególności w przypadku naruszenia zasad ROWU lub Zasad Gry zamieszczonych na oficjalnym forum gry.

Ze względu na bezpłatny charakter serwisu Time Edge: Czas Wojny, sprzeciw ze strony użytkownika nie ma mocy prawnej.

W szczególności, BW Team zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych postaci i powiązanych z nimi kont, czyli takich, które nie były używane przez ostatnich 45 dni, pod warunkiem że upłynął na nich termin ważności konta premium.

IV. Konta finansowane przez użytkownika. (zwane Premium)

Konto finansowane (Premium) uprawnia użytkownika do gry wolnej od reklam. Jednocześnie administrator zastrzega sobie prawo do udzielania specjalnych udogodnień dla użytkowników kont premium, ich modyfikacji, lub wstrzymania. Użytkownik nie nabywa innych praw niż te wyszczególnione w ROWU. Konto finansowane (Premium) podlega takim samym ograniczeniom jak konto bezpłatne. Użytkownik konta finansowanego (Premium) ma prawo do zwrotu opłaty za niewykorzystany czas użytkowania tylko w przypadku, gdy ustanie użytkowania nastąpiło z winy BW Team ale nie było spowodowane naruszeniem zasad wynikających z Zasad Gry oraz ROWU. Każde naruszenie Zasad Gry, ROWU lub przepisów prawa może skutkować zablokowanie lub usunięciem konta, a użytkownikowi nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń ani zwrotu pieniędzy.

V. Wpłaty, darowizny oraz nabycie usług cyfrowych.

I. O ile lokalne przepisy nie stanowią inaczej każda wpłata w szczególności na usługi premium jest dobrowolną darowizną. W związku z czym nie przysługują Ci żadne świadczenia oraz nie nabywasz żadnych prawa lub roszczeń.
Dokonując wpłaty potwierdzasz, że jestem świadom, że ma ona charakter dobrowolnej darowizny.

II. W przypadku gdy punkt 1 nie ma zastosowania stosuje się następujące przepisy:
Dokonując zakupu usług premium (w szczególności, takich jak: konto "Premium", usługi premium, zawartość premium) jestem świadom, że usługi te zostaną dostarczone i aktywowane niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.
Oznacza to, iż nie będzie mi przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy zakupu.
Kontynuując zakup potwierdzam, że jestem świadom, że zrzekam się prawa do odstąpienia od umowy zakupu.

§3 Wolność wypowiedzi/Odpowiedzialność

BW Team zapewnia użytkownikom możliwość komunikacji. Za treść i formę przekazu użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność. BW Team nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści w jakikolwiek sposób obraźliwe lub naruszające prawo, zastrzega sobie jednocześnie prawo do usunięcia bądź zablokowania konta użytkownika odpowiedzialnego za ich rozpowszechnianie.

Zabronione jest wysyłanie masowej korespondencji do użytkowników serwisu za jego pośrednictwem w sposób inny niż pozwalają na to wbudowane mechanizmy gry.

Zabronione jest również rozpowszechnianie za pomocą serwisu Time Edge: Czas Wojny reklam bez pisemnej zgody BW Team.

Oficjalnym językiem serwera jest język na jaki jest przetłumaczona gra. Wysyłanie wiadomości, w innym języku niż oficjalny język serwera będzie traktowane jako złamanie regulaminu.

§4 Działania zabronione

I. Zabrania się wpływania przy pomocy urządzeń, bądź programów na przebieg gry oraz funkcjonowanie serwera w inny sposób niż jest to przewidziane przez autorów gry.

II. Zabrania się wpływania na komunikację Administratora z użytkownikami oraz podszywania się pod jakiegokolwiek z operatorów gry, właścicieli lub innych osób działających na rzecz BW Team.

III. Zabrania się korzystania z serwisu Time Edge: Czas Wojny inaczej niż przy użyciu przeglądarki internetowej.

IV. Zabrania się używania jakichkolwiek programów samo aktualizujących się lub zastępujących działanie człowieka (np. tzw. Boty).

V. Zabrania się wykorzystywania w dowolny sposób błędów oprogramowania gry bądź serwera. W przypadku wykrycia takiego błędu, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia błędu do Administratora gry, wraz z jak największą ilością informacji dotyczących zaistniałego błędu.

VI. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uniemożliwienie bądź znaczne utrudnienie innym graczom udziału w rozgrywce poprzez generowanie nadmiernego ruchu a także celowego obciążania serwera. W szczególności dotyczy to prób ataków typu dDos bądź wymuszania w jakikolwiek inny sposób stałego, długotrwałego przepływu danych między komputerem użytkownika a serwerem.

VII. Zabrania się handlu kodami premium (jako posiadającymi wartość materialną), w zamian za wirtualne wartości w grze (tj. np: przedmioty z gry, postacie, punkty rozwoju, kwadraty i inne).

VIII. Zabrania się tworzenia multikont.
Za multikonto uważa się użytkowanie więcej niż jednego konta przez jednego użytkownika na tym samym serwerze Time Edge: Czas Wojny. Dostatecznym powodem do posądzenia o multikonto jest użytkowanie więcej niż jednego konta z tego samego numeru IP bądź tego samego komputera, na tym samym serwerze Time Edge: Czas Wojny.

Logowanie z jednego komputera jest definiowane przez administratora przy pomocy dostępnych dla niego środków identyfikujących system i komputer użytkownika na podstawie danych wysyłanych w nagłówkach http do serwera Time Edge: Czas Wojny oraz danych sesyjnych.

VIIIa. W przypadku chęci grania więcej niż jednej osoby z danego adresu IP, na tym samym serwerze, wszystkie osoby mają obowiązek dokonać zgłoszenia takiego faktu do operatora danego serwera bądź, w przypadku braku takiej możliwości, do administratora, niezwłocznie po założeniu postaci. Zgłoszenia może dokonać jedna osoba, ale w zgłoszeniu muszą być podane loginy wszystkich osób korzystające z danego IP, o których wie osoba zgłaszająca w momencie składania zgłoszenia.

VIIIb. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku administracja bądź operator ma prawo zablokować WSZYSTKIE konta korzystające z danego IP, na tym samym serwerze.

VIIIc. Zgłoszenie multikonta nie oznacza możliwości łamania punktu IX.

IX. Zabrania się działań Push oraz Pull.

Push/pull to:

 • notoryczne przekazywanie przedmiotów oraz punktów z jednego konta na inne, w efekcie powodujące ponad normalny rozwój danej postaci,
 • atakowanie własnych postaci oraz ustawianie wyniku starcia,
 • ustawianie wyników transakcji handlowych. Identyfikowane jako transakcje, w których wartość transakcji znacząco odbiega od rynkowej wartości przedmiotów.
 • Push - sytuacja opisana w podpunktach od a do c, gdzie stroną odnoszącą korzyść jest gracz będący wyżej w rankingu.
 • Pull - sytuacja opisana w podpunktach od a do c, gdzie stroną odnoszącą korzyść jest gracz będący niżej w rankingu.

X. Zabrania się dołączania do jednego oblężenia więcej niż jednej postaci przez jednego użytkownika.

Działania push oraz pull są zabronione i karane zablokowaniem wszystkich kont związanych z tymi działaniami na zasadach zawartych w §2 Rejestracja.

§5 Ograniczenia

I. Każdy użytkownik ma prawo do założenia jednego konta na każdym serwerze Time Edge: Czas Wojny. W przypadku wykrycia przez operatorów gry posiadania przez użytkownika więcej niż jednego konta na danym serwerze, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich kont tego użytkownika oraz uniemożliwienia mu dostępu do serwisu Time Edge: Czas Wojny.

II. Użytkowanie jednego konta przez wielu graczy jest zabronione.

Jednocześnie zabronione jest udostępnianie hasła do swojego konta osobom trzecim. Administrator ani żaden operator gry nie może zażądać, ani nigdy nie zażąda od użytkownika podania jego hasła. BW Team nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe ze świadomego bądź nieświadomego udostępnienia hasła do swojego konta osobom trzecim.

III. Administrator ma prawo do czasowego bądź trwałego zablokowania konta, w szczególności w przypadku złamania którejkolwiek reguły ROWU. Czas oraz zakres takiego zablokowania zależy od decyzji Administratora.

IV. Sprzedawanie lub jakiekolwiek inne odpłatne przekazywanie wartości zawartych w grze bez pisemnej zgody BW Team jest zabronione.

V. Wyjątek od §5 pkt. 4 stanowi sytuacja całkowitego i nieodpłatnego zrzeczenia się praw do konta przez użytkownika na rzecz osoby trzeciej.

§6 Ochrona danych osobowych

I. BW Team zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu nadzorowania zgodności działań z Zasadami Gry oraz ROWU. Zachowane i przetwarzane mogą być następujące dane: adres IP, e-mail użytkownika oraz inne dane podane przez użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik zachowuje prawo do zmian oraz usunięcia tych danych, jednocześnie usunięcie danych rejestracyjnych skutkuje usunięciem konta oraz uniemożliwia logowanie.

II. BW Team zastrzega sobie prawo do zbierania, przechowywania i przetwarzania szczegółowych informacji o wszystkich działaniach użytkownika związanych z uczestniczeniem w grze. Dotyczy to w szczególności logowania wykonywanych w grze akcji wraz ze wszystkimi szczegółowymi danymi takimi jak czasy wykonania oraz dokładnym wykazem wszystkich przekazywanych do gry parametrów. W przypadku zablokowania/usunięcia konta użytkownika, dane te zostaną usunięte za wyjątkiem przypadku gdy spowodowały one szkody po stronie BW Team, w takim wypadku BW Team zastrzega sobie prawo późniejszego ich wykorzystania przed organami wymiaru sprawiedliwości.

III. W przypadku usunięcia konta (wyrejestrowania użytkownika) poprzez użytkownika, wszystkie dane osobowe zostaną skasowane.

IV. BW Team zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celach marketingowych oraz udostępniania ich odpowiednim organom państwa w celu dochodzenia roszczeń oraz w wypadku określonych prawem działań organów państwa.

V. Więcej informacji nt ochrony danych osobowych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności

§7 Ograniczenie odpowiedzialności

I. BW Team wyłącza odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio, pośrednio bądź wtórnie w wyniku użytkowania serwisu, gry Time Edge: Czas Wojny bądź forum.

II. W żadnym wypadku odpowiedzialność BW Team względem użytkownika serwisu nie przekroczy sumy opłat jakie użytkownik wniósł za możliwość dostępu do serwisu.

§8 Zmiany Zasad Gry oraz ROWU

BW Team zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Zasad Gry oraz ROWU.

Informacja o zmianach w regulaminie zostanie zamieszczona na stronie internetowej BW Team i/lub Time Edge: Czas Wojny i/lub forum gry z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o kluczowych zmianach w Zasadach Gry zostanie zamieszczona na stronie internetowej Time Edge: Czas Wojny i/lub forum gry nie później niż na jeden dzień przed ich wprowadzeniem.

W przypadku gdy zmiana ma na celu naprawienie błędu gry lub jej nieprawidłowego działania, administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowej zmiany bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.

Z momentem wejścia w życie zmian regulaminu, użytkownik musi zaakceptować nowy regulamin przy pierwszym zalogowaniu po jego wprowadzeniu w celu dalszego użytkowania konta.

§9 Wymagania techniczne.

I. Najnowsza dostępna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Opera, lub Mozilla Firefox.

II. System operacyjny klasy Windows bądź Unix, dla którego dostępna jest najnowsza stabilna wersja przynajmniej jednej z przeglądarek wymienionych w §9 punkt I.

III. Łącze internetowe umożliwiające komunikację przeglądarki poprzez protokół http z polskimi oraz zagranicznymi sieciami.

IV. Komputer klasy PC umożliwiający korzystanie z oprogramowania wymienionego w §9 punkty I, II, III.

V. Włączona i poprawnie działająca opcja cookies.

VI. Włączona i poprawnie działająca obsługa JavaScript.

§10 Tryb zawarcia/rozwiązania umowy.

I. Zawarcie umowy następuje poprzez zarejestrowanie się w serwisie Time Edge: Czas Wojny i/lub na jego forum.

II. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyrejestrowania z serwisu, szczegółowe informacje na ten temat podano w §2 Rejestracja.

§11 Tryb postępowania reklamacyjnego.

I. Postępowanie przed-reklamacyjne.

Przed złożeniem reklamacji użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z dostępnych metod polubownego wyjaśnienia sprawy. W szczególności do kontaktu z Operatorem lub Super-operatorem na forum gry poprzez opcję PW lub złożenie skargi w dziale Skargi na forum gry.

W przypadku skargi związanej z obsługą płatności przed złożeniem reklamacji użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z dostępnych metod polubownego wyjaśnienia sprawy poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego dostępnego w zakładce Konto Premium w grze.

W przypadku skargi związanej z przyczynami oraz czasem zablokowania (ban-u) w grze informacja zostanie wyświetlona na ekranie logowania wraz z odnośnikiem do tematu, w którym można składać wyjaśnienia.

W zakresie nieprawidłowego działania serwisu i/lub kłopotów technicznych zgłoszenia można składać na forum w dziale Bugi.

II. Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje można składać pisemnie na adres firmy lub mailowo na adres: reklamacje@bwteam.pl

W każdym przypadku reklamacji należy podać dane wystarczające do identyfikacji konta gracza takie jak: nazwa gry, numer serwera, id postaci, nazwa postaci.

W każdym przypadku reklamacji należy w sposób możliwie jasny i zrozumiały opisać powód reklamacji oraz w miarę możliwości załączyć linki do wiadomości, tematu lub innej informacji na temat ustaleń w ramach postępowania przed-reklamacyjnego.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych.

III. BW Team przetestował serwis na konfiguracji wymienionej w §9 Wymagania techniczne i przedsięwziął wszelkie środki by serwis był z ww. konfiguracją zgodny.

BW Team nie gwarantuje kompatybilności serwisu ze sprzętem i lub oprogramowaniem innym niż wymienione w §9 Wymagania techniczne.

BW Team nie ma możliwości technicznych do stwierdzenia dlaczego serwis nie działa na komputerze użytkownika (co zazwyczaj wynika z używanego lub nie używanego oprogramowania antywirusowego/przeciwwłamaniowego , nieprawidłowej konfiguracji komputera użytkownika bądź efektu działania złośliwego oprogramowania), a jedynie może sprawdzić czy na danym oprogramowaniu (zgodnym z §9 Wymagania techniczne.) serwis działa poprawnie.

W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania informacji ze źródeł zewnętrznych, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ich uzyskania.

BW Team zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania/reklamacje, na które odpowiedź znaleźć można w temacie "FAQ - najczęściej zadawane pytania" dostępnym na forum gry.

§12 Ostrzeżenie o zagrożeniu zdrowia

BW Team ostrzega, że nadmierne granie w gry komputerowe, w szczególności u osób chorych na padaczkę, może mieć szkodliwy wpływ dla zdrowia.

W przypadku jeżeli w Twej rodzinie bliższej, lub dalszej występowały przypadki padaczki, przed przystąpieniem do gry radzimy skonsultować się z lekarzem.

Wskazane jest, by dzieci korzystały z komputera pod opieką osoby dorosłej.

Jeżeli w trakcie korzystania z komputera wystąpi któryś z podanych objawów (lub jakikolwiek inny niepokojący symptom) należy niezwłocznie wyłączyć komputer oraz wezwać lekarza.

Lista objawów:

 • duszności,
 • zaburzenia wzroku,
 • drgawki,
 • utrata przytomności,
 • kłopoty z utrzymaniem równowagi, zaburzenia błędnika.

§13 Pozostałe

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zarejestrowania firmy K2M Doradztwo Inwestycyjne.

W przypadku jeżeli na terenie danego kraju lub na danym obszarze którykolwiek z zapisów regulaminu jest niezgodny z lokalnym prawem uważa się go za niebyły.

§14 Dane firmy.

K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal
Siedziba: 93-519 Łódź, ul. Sokola 6/29
NIP: PL 729-203-03-87
REGON: 473243680
Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w: Delegaturze Łódź - Górna, pod numerem II RHU 64111-55131/2004
Kontakt: m.prasal@op.pl, lub poprzez forum, Administrator SushiMaker.
Strona www: https://www.bwteam.pl

Kontakt w sprawie premium sms: +48 730 225 140. Wysokość opłat wg taryfy operatora.

§15 Pliki "cookies".

1. Co to są pliki cookies: są to niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika.
2. Do czego je wykorzystujemy: do identyfikacji użytkownika, przechowywania informacji o zalogowanym do serwisu użytkowniku oraz jego ustawieniach.
Przykłady:
- kontrola sesji użytkownika mająca na celu zabezpieczenie przed podszyciem się pod inną osobę.
- zapisanie ustawień gry na komputerze użytkownika tak by były one zapamiętane i dostępne po ponownym zalogowaniu.
3. Rodzaje plików cookies:
a. Sesyjne - odnoszące się do danej sesji i usówane w momencie wylogowania.
b. Stałe/Czasowe - zachowywane na komputerze użytkownika także po wylogowaniu.
4. Pliki cookies nie należące do nas:
Na niektórych stronach mogą występować pliki cookies firm trzecich, które świadczą usługi zewnętrzne (np. zbieranie danych statystycznych, wyświetlanie reklam itp), na które nie mamy wpływu.

5. Więcej informacji nt ochrony danych osobowych oraz plików cookies możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: 22 Maja 2018r.

Copyright © 2008-2023 BW Team ™       Polityka prywatności